Introductie

Juweeltje, in een klein straatje, op een eiland.

Specificaties

Officiële of officieuze naam Familiehuisjes Warmoesstraat, Den Burg (Texel)
Adres(sen) Warmoesstraat 46-48
Postcode(s) 1791 CS
Plaats (provincie) Den Burg (Noord-Holland)
Land Nederland
Huidige staat Gerealiseerd
Oorspronkelijke opdrachtgever J.J. Reijstichting
Oorspronkelijke functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Betrokken architect(en) L. Sok
Andere betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering 1925
Huidige eigenaar Woontij, Texel
Huidige functie Rijtjeshuizen (arbeiderswoningen)
Soort monument Geen beschermde status
Monumentnummer

Achtergrond

De J.J. Reijstichting heeft deze huisjes laten bouwen. Volgens amateurhistoricus Gelein Jansen destijds familiehuisjes voor armlastige gezinnen.

Texelse Courant 18 juli 1925.

AANBESTEDING

Ondergetekende zal namens het bestuur der J.J. Reij-stichting op zaterdag 25 juli e.k., in Hotel Oranjeboom te Den Burg aanbesteden

Het bouwen van een dubbel woonhuis

Perceel a Metselwerk enz.

Perceel b Timmerwerk enz.

Perceel c Schilderwerk enz.

Bestek en tekening à ƒ 3,50 per stel bij ondergetekende verkrijgbaar.

Restitutie alleen op bestedingsdag ƒ 1,50.

L. Sok, architect, Wilhelminastraat 82 Den Helder.

Beknopte historie van de ‘Stichting van J.J. Reij’: Ingevolge het testament van wijlen Jan Jacobsz. Reij van 24 februari 1904 werd het huis en kantoor in de Warmoesstraat, sectie K 1458, ingericht tot twee woningen, huisnummers 46 en 48. Hierin konden ongehuwde vrouwen of gehuwde lieden zonder kinderen van de R.K. godsdienst gratis wonen. In 1925 werd het huis gesloopt voor nieuwbouw. In de gevel bracht men een gedenksteen aan:

‘J.J. Reijstichting anno 1925’. Omdat het doel van de stichting niet meer kon worden bereikt, zijn de woningen in 1980 verkocht en ging de netto opbrengst als schenking naar drie plaatselijke goede doelen. De stichting werd in 1981 ontbonden.

Uitgebreide informatie omtrent bovenstaande:

Afschrift uit het testament van wijlen J.J. Reij d.d. 24-2-1904. Ik legateer aan de stichting, die ik t.b.v. na te melden personen door deze mijne beschikking in het leven roep en waaraan ik de naam geef van “Stichting van J.J. Reij’, al mijn onroerende goederen op dit ogenblik bestaande in: drie huizen, schuurtje en werkplaats of kantoor en erven, staande en gelegen aan de Warmoesstraat te Den Burg op Texel, kad. K 1458. huis erf en kantoor groot 373 m2. Ik verlang dat het huis uitmakende een deel van sectie K 1458 (in de vorm van de Armenkamers in de Warmoesstraat aan den Burg alhier) zal worden ingericht tot twee woningen, waarin kunnen verblijven ongehuwde vrouwen of gehuwde lieden zonderen kinderen ten hunne laste, ter keuze van het bestuur, hetwelk bevoegd is van deze bepaling af te wijken, door bijvoorbeeld de bewoning af te staan aan een vrouw met dochter of zoon, of aan een man met dochter. In de voorgevel van dat gebouw moet een steen komen met het opschrift ‘Stichting van J.J. Reij’ met het jaartal. De bewoners moeten zijn van de R.K. godsdienst voor wie het gratis verblijf in een dier woningen een weldaad is. Bloedverwanten van de testateur tot de 10e graad ingesloten hebben de voorkeur. Het bestuur dat uit twee leden bestaat, wordt opgedragen aan de heer Cornelis Dijt Hendrikszoon, koopman, en Bernardus Casper Henrich Haakman, manufacturier, beiden woonachtig te Den Burg Texel en welke twee bestuursleden onderling de werkzaamheden moeten verdelen. Mocht een der bestuurders bedanken, komen te overlijden of niet in de mogelijkheid zijn het bestuur uit te oefenen, dan zal het overige bestuurslid door de benoeming van een lid het bestuur voltallig maken. Zodra beide bestuurders in bovengemeld geval verkeren, geschiedt de benoeming door het Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur van den Burg op Texel. De te benoemen bestuurders moeten zijn van de Roomsch Katholieken Godsdienst. Texel, 14 juli 1925. H. Haakman.

Joannes Reij, gedoopt 9-2-1808 Den Burg, zoon van Jacob Reij Jansz. en Neeltje Dijt Cornelisd.; overleden november 1904, oud 82 jaar.

Het oude huis in de Warmoesstraat werd in 1925 gesloopt en een nieuw huis gebouwd in 1925.

Het dubbele woonhuis Warmoesstraat 46 + 48 werd in 1980 verkocht. Bestuursleden C.J. Reij en A.van Heerwaarden verzochten 30-1-1979 aan de Arrondissementsrechtbank Alkmaar om de ‘Stichting van Jan Reij’ op te heffen omdat het doel van de stichting niet meer kan worden bereikt. Batig saldo van de ontbonden stichting vervalt aan de Staat, die het zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteedt.

Opbrengst verkoop wordt besteed aan 3 goede doelen:

1/3 deel R.K. rusthuis Sint Jan

1/3 deel gezamenlijke R.K. Armbesturen van Texel

1/3 deel de Stichting Bejaardenzorg Texel.

Exterieur

Zeer eenvoudig bouwvolume, maar bij nadere bezichtiging staat het bol van de Amsterdamse School-accenten. Ladderroeden, verticaal vermetselde stenen, mooi gedetailleerde voordeuren.

Interieur

De centrale deur tussen de twee huidige voordeuren sluit een steegje af dat naar de tuin leidt.

Gebruikte bronnen

1. Sjaak Schraag, Geschiedenis van de Rooms-Katholieken op Texel (2013.)

Links

1. http://www.woontij.nl/uploads/files/1/2009-11.pdf

Professionele of persoonlijke band met dit gebouw/blok

Een echt juweeltje in een smal straatje verborgen.

Ingezonden door: Ron Conijn

Ron Conijn Opgeleid als bouwkundige, en als zoon van een timmerman, altijd een zwak gehad voor architectuur.
Mijn passie voor architectuur begon met de Catalaanse Art Nouveau-variant, Modernismo, maar breidde zich al snel uit naar de vele andere internationale varianten. Het is een fantastische liefhebberij, en eigenlijk stiekem een reden voor mijn vrouw en mij om veel op stap te gaan.
Nu wij kinderen in Amsterdam hebben wonen, brengen we daar wat meer tijd door, verdiepten ons ook maar eens in de Amsterdamse School, en ja hoor........nog een passie was geboren.

Reacties

Geen reacties voor dit gebouw.

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kan plaatsen.
Als je nog geen account hebt, dan kan je je aanmelden voor een account.